Sputnik radio

Què és Casa Planas?

Qué es Casa Planas?

Al Centre Cultural i de Creació Casa Planas impulsem la cultura creant una plataforma d’experimentació, investigació i creativitat que aposta per rescatar l’antiga fàbrica de fotografia Casa Planas. Un espai en desús que recupera la memòria material i immaterial d’aquest lloc per a la ciutat de Palma, i que obre les portes com a centre independent d’investigació i creació artística l’abril de 2015.

Casa Planas és una fàbrica efervescent de creació on connecten tallers de laboratori fotogràfic, de serigrafia, escriptura, noves tecnologies, art contemporani i de pensament crític, un estudi de gravació, una sala de concerts, laboratoris de dansa i arts escèniques, un estudi de ràdio, sales d’assaig i gravació; així com estudis d’artistes i espais de creació compartida entre altres activitats no classificables.

A través de la pluralitat de disciplines i un sistema permeable, ens centrem en la reflexió sobre la imatge contemporània.

Donem suport als processos creatius, oferim recursos per fomentar la creació, a més de fer front a l’exercici del poder institucional i acadèmic, als circuits artístics i fins i tot a la mateixa ciutadania, amb la intenció de reformular i de reflexionar des d’una visió integral de la pràctica artística.

Els espais que els artistes utilitzen com tallers es converteixen en una ruta a través de la qual es desenvolupa una activitat didàctica, que ofereix la possibilitat de poder conèixer tot el procés d’investigació que ells realitzen. A més, els creadors ofereixen tallers i cursos de formació en aquests mateixos espais i altres, habilitats amb aquesta finalitat.

El projecte sorgeix davant la necessitat de crear entorns de creació a la ciutat per promoure la idea de l’art com a eina per a la mediació social, la recuperació de patrimoni i la innovació. En l’actualitat, aquests llocs tenen la particularitat d’impulsar la idea de l’artista com a investigador, on els artistes tenen la possibilitat de produir i experimentar amb nous processos sense haver de mostrar els resultats en un espai expositiu convencional. D’aquesta manera també, els programes de residència s’han tornat vitals per afavorir el treball professional dels artistes.

Actualment Casa Planas es consolida com el centre de creació independent de les Illes Balears.

Descarrega’t el Dossier / CAS / CAT / ENG

En el Centre Cultural i de Creació Casa Planas impulsamos la cultura creando una plataforma de experimentación, investigación y creatividad que apuesta por rescatar la antigua fábrica de fotografía Casa Planas. Un espacio en desuso que recupera la memoria material e inmaterial de este lugar para la ciudad de Palma, y que abre sus puertas como centro independiente de investigación y creación artística en abril de 2015.

Casa Planas es una fábrica efervescente de creación dónde conectan talleres de laboratorio fotográfico, de serigrafía, escritura, nuevas tecnologías, arte contemporáneo y de pensamiento crítico, un estudio de grabación, una sala de conciertos, laboratorios de danza y artes escénicas, un estudio de radio, salas de ensayo y grabación; así como estudios de artistas y espacios de creación compartida entre otras actividades no clasificables.

A través de la pluralidad de disciplinas y un sistema permeable, nos centramos en la reflexión sobre la imagen contemporánea.

Apoyamos los procesos creativos, ofrecemos recursos para fomentar la creación, además de hacer frente al ejercicio del poder institucional y académico, a los circuitos artísticos e incluso a la misma ciudadanía, con la intención de reformular y de reflexionar desde una visión integral de la práctica artística.

Los espacios que los artistas utilizan como talleres se convierten en una ruta a través de la cual se desarrolla una actividad didáctica, que ofrece la posibilidad de poder conocer todo el proceso de investigación que ellos realizan. Además, los creadores ofrecen talleres y cursos de formación en estos mismos espacios y otros, habilitados para tales fines.

El proyecto surge ante la necesidad de crear entornos de creación en la ciudad para promover la idea del arte como herramienta para la mediación social, la recuperación del patrimonio y la innovación. En la actualidad, estos lugares tienen la particularidad de impulsar la idea del artista como investigador, donde los artistas tienen la posibilidad de producir y experimentar con nuevos procesos sin tener que mostrar los resultados en un espacio expositivo convencional. De esta manera también, los programas de residencia se han vuelto vitales para favorecer el trabajo profesional de los artistas.

Actualmente Casa Planas se consolida como el centro de creación independiente de las Islas Baleares.

Descárgate del Dossier / CAS / CAT / ENG

Què fem?

Qué hacemos?

• Col·laborem amb el Pacte contra la violència masclista i l’Institut Balear de la Dona. Integrant eines de canvi social no només amb activitats que fomenten la igualtat sinó també regulant i promovent la igualtat de gènere en l’àmbit professional de forma transversal i permanent.

• Dins de la nostra comunitat es troba l’ONG Enginyers sense Fronteres que promou entre altres activitats sensibilització en l’àrea de la cooperació internacional i intercultural.

• Desenvolupem activitats vinculades amb el patrimoni històric de la ciutat usant l’arxiu de Josep Planas amb l’objectiu d’analitzar, qüestionar i investigar la transformació paisatgística, política i social de les Illes Balears.

• Defensem la ideologia de descentralitzar la cultura de casc antic de Palma activant nuclis d’extraradi com és el barri d’Es Fortí de Palma.

• Promovem el turisme cultural,  oferint productes culturals tot l’any.

• Generem espais d’intercanvi intergeneracional i convivència com és el CO_LAB un espai de cocreació transdisciplinar.

• Fomentem activitats de divulgació i consciència sociocultural en relació amb hàbits saludables, ecologisme i la mobilitat sostenible.

• Promocionem als artistes, freelancers, petites empreses i emprenedors.

• Donem espai i veu a col·lectius minoritaris sense espais ni canals a través dels quals expressar-se.

• Editem, produïm i promocionem productes i serveis artístics i culturals.

Línies d’actuació:

- Ràdio
- Residències
- Concerts
- Videoart
- Laboratori fotogràfic
- Estudis d’artistes
- Formació complementària
- Projectes socials
- Imatge contemporània
- Xerrades
- Networking
- Mediació
- Festivals
- Mostres
- Esdeveniments
- Processos experimentals
- Xerrades d’artistes
- Investigació

• Colaboramos con el Pacto contra la violencia machista y el Institut Balear de la Dona. Integrando herramientas de cambio social no solo con actividades que fomentan la igualdad sino también regulando y promoviendo la igualdad de género en el ámbito profesional de forma transversal y permanente.

• Dentro de nuestra comunidad se encuentra la ONG Ingenieros sin Fronteras que promueve entre otras actividades sensibilización en el área de la cooperación internacional e intercultural.

• Desarrollamos actividades vinculadas con el patrimonio histórico de la ciudad usando el archivo de Josep Planas con el objetivo de analizar, cuestionar e investigar la transformación paisajística, política y social de las Islas Baleares.

• Defendemos la ideología de descentralizar la cultura del casco antiguo de Palma activando núcleos de extra-radio como es el barrio de Es Fortí de Palma.

• Promovemos el turismo cultural, des-estacionalizandolo y ofreciendo productos culturales todo el año.

• Generamos espacios de intercambio intergeneracional y convivencia cómo es el CO_LAB un espacio de cocreación transdisciplinar.

• Fomentamos actividades de divulgación y conciencia sociocultural en relación con hábitos saludables, ecologismo y la movilidad sostenible.

• Promocionamos a los artistas, freelancers, pequeñas empresas y emprendedores.

• Damos espacio y voz a colectivos minoritarios sin espacios ni canales a través de los que expresarse.

• Editamos, producimos y promocionamos productos y servicios artísticos y culturales.

Líneas de actuación:

– Radio
– Residencias
– Conciertos
– Videoarte
– Laboratorio fotográfico
– Estudios de artistas
– Formación complementaria
– Proyectos sociales
– Imagen contemporánea
– Charlas
– Networking
– Mediación
– Festivales
– Muestras
– Eventos
– Procesos experimentales
– Charlas de artistas
– Investigación

Història

Historia

Les fotografies de Josep Planas i Montanyà quedaran immortalitzades per sempre. Va ser el fotògraf al boom turístic, però també va ser l’introductor de la postal turística, de les imatges aèries, de les fotos en color i de la fotografia industrial. Sent el fundador de Casa Planas, un emprenedor de la fotografia, un innovador i un visionari.

A la fi dels anys 50 es va comprar un helicòpter, que rendibilitzava llogant a la Guàrdia Civil que encara no havia adquirit un. Va decidir comprar-perquè li facilitava la feina a l’hora de treure fotografies aèries de l’illa. Des del seu helicòpter va trobar el lloc ideal per captar l’essència de molts racons de l’illa que després viatjarien per tot el món en forma de postals turístiques. Podia arribar a vendre 25.000 postals de la Seu a l’any i gràcies a aquest fet es va llaurar la seva fama com a fotògraf del turisme. Va treballar intensament amb Foment i amb el Ministeri de turisme.

El 28 d’octubre de 1947 Josep Planas va inaugurar la seva primera botiga especialitzada en fotografia al carrer Colom. A partir d’aquell moment va començar el procés de l’evolució d’una empresa que arribaria a tenir més de 14 establiments. Casa Planas va produir milions d’imatges en una època en la qual es produïen més de 700 reportatges anuals. Avui en els magatzems de Casa Planas desborden arxivadors, fotografies emmarcades i sense emmarcar; els fotolits, negatius, diapositives i transparències ascendeixen a 2.300.000 aprox. Hi ha 2.165.760 imatges de fulles de contactes i 18.043 postals impreses, unes 2.000 càmeres de marques i models diferents que va utilitzar i va col·leccionar i àmplies col·leccions de postals, imatges i revistes de fotografia.

La seva càmera va captar el desenvolupament turístic, econòmic i social entre els anys 50 i 60, en una Espanya on naixia el turisme de masses. La història de la fotografia i la seva evolució tecnològica a les Illes Balears no es pot entendre sense aquest personatge, que va introduir el color i el concepte de la fotografia industrial i que va desenvolupar tècniques innovadores, incorporant un punt de vista aeri amb la compra d’un helicòpter. D’aquesta manera va adquirir el monopoli de la producció industrial de postals i va establir la iconografia al boom turístic de Mallorca. Això va permetre que la imatge de l’illa es difongués internacionalment.

L’arxiu documental i artístic de Planas és d’un valor patrimonial inqüestionable.

Mitjançant l’arxiu podem fer un seguiment de l’impacte produït en les zones de la costa ocasionat per l’auge de la construcció i el procés urbanístic-turístic residencial desenvolupat durant aquests anys.

Planas va publicar en diferents revistes: portades a Cort i Art Fotogràfic, imatges per a Balears, Fotogramas, Primer Pla, Festa Esportiva, Destino, Serra d’Or, La Vanguardia, Diari de Mallorca, Última Hora … Entre 1960-1973 també va ser corresponsal de Televisió Espanyola.

Va fotografiar a intel·lectuals i del món de l’espectacle. Blai Bonet, Francesc de Borja Moll, Camilo José Cela, Robert Graves. Miró i Ulbritch. Actors de cinema: Joan Fontaine, Errol Flynn, Charles Chaplin, Grace Kelly, Llana Turner, Douglas Fairbanks, Gustaf Fröhlich, Màrius Cabrer, Yvonne de Carlo, Ann Todd, Michael Powell.

Las fotografías de Josep Planas i Montanyà quedarán inmortalizadas para siempre. Fue el fotógrafo del boom turístico, pero también fue el introductor de la postal turística, de las imágenes aéreas, de las fotos en color y de la fotografía industrial. Siendo el fundador de Casa Planas, un emprendedor de la fotografía, un innovador y un visionario.

A finales de los años 50 se compró un helicóptero, que rentabilizaba alquilándolo a la Guardia Civil que todavía no había adquirido uno. Decidió comprarlo porque le facilitaba el trabajo a la hora de sacar fotografías aéreas de la isla. Desde su helicóptero encontró el sitio ideal para captar la esencia de muchos rincones de la isla que luego viajarían por todo el mundo en forma de postales turísticas. Podía llegar a vender 25.000 postales de La Seu al año y gracias a este hecho se labró su fama como fotógrafo del turismo. Trabajó intensamente con Fomento y con el Ministerio de turismo.

El 28 de octubre de 1947 Josep Planas inauguró su primera tienda especializada en fotografía en la calle Colón. A partir de aquel momento comenzó el proceso de la evolución de una empresa que llegaría a tener más de 14 establecimientos. Casa Planas produjo millones de imágenes en una época en la que se producían más de 700 reportajes anuales. Hoy en los almacenes de Casa Planas rebosan archivadores, fotografías enmarcadas y sin enmarcar; los fotolitos, negativos, diapositivas y transparencias ascienden a 2.300.000 aprox. Hay 2.165.760 imágenes de hojas de contactos y 18.043 postales impresas, unas 2.000 cámaras de marcas y modelos diferentes que utilizó y coleccionó y amplias colecciones de postales, imágenes y revistas de fotografía.

Su cámara captó el desarrollo turístico, económico y social entre los años 50 y 60, en una España donde nacía el turismo de masas. La historia de la fotografía y su evolución tecnológica en las Islas Baleares no se puede entender sin este personaje, que introdujo el color y el concepto de la fotografía industrial y que desarrolló técnicas innovadoras, incorporando un punto de vista aéreo con la compra de un helicóptero. De este modo adquirió el monopolio de la producción industrial de postales y estableció la iconografía del boom turístico de Mallorca. Esto permitió que la imagen de la isla se difundiera internacionalmente.

El archivo documental y artístico de Planas es de un valor patrimonial incuestionable.

A través del archivo podemos hacer un seguimiento del impacto producido en las zonas de la costa ocasionado por el auge de la construcción y el proceso urbanístico-turístico residencial desarrollado durante estos años.

Planas publicó en diferentes revistas: portadas en Cort y Arte Fotográfico, imágenes para el Baleares, Fotogramas, Primer Plano, Fiesta Deportiva, Destino, Serra d’Or, La Vanguardia, Diario de Mallorca, Última Hora… Entre 1960-73 también fue corresponsal de Televisión Española.

Fotografió a intelectuales y del mundo del espectáculo. Blai Bonet, Francesc de Borja Moll, Camilo José Cela, Robert Graves. Miró y Ulbritch. Actores de cine: Joan Fontaine, Errol Flynn, Charles Chaplin, Grace Kelly, Lana Turner, Douglas Fairbanks, Gustaf Fröhlich, Màrius Cabrer, Yvonne de Carlo, Ann Todd, Michael Powell.

Equip

Equipo

Marina Planas

Marina Planas

CO-DIRECTORA

Marina Planas es video-artista, escritora y gestora cultural. Ha vivido y trabajado en Barcelona, Nueva York y actualmente reside en Palma. Licenciada en Comunicación Audiovisual, ha trabajado como fotógrafa y redactora cultural, guionista, cámara, restauradora de cine (Infinia -empresa de post-producción donde han realizado sus películas Bigas Luna y Almodóvar) y coordinadora en festivales de arte y cine, tanto en Barcelona, como Nueva York. En Nueva York estudió MFA Photography, Video & Related Media en SVA, donde también trabajó como profesora de fotografía y vídeo. Ha mostrado piezas de vídeo y fotografía en Anthology Film Archive (Nyc), en el contexto de la Biennale de Venecia, en Centre d’Arts Santa Mónica, en el Museu es Baluard, Biennale de Génova, en 300 Stvorcov y video-danzas para teatros a nivel nacional.

Mario Verdaguer

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Mario Verdaguer se formó en Argentina como Ingeniero en Telecomunicaciones y Técnico Superior Electromecánico y Electrónico. Posteriormente en Madrid y tras 14 años como residente y trabajando en Mallorca, ha colaborado y trabajado en grandes proyectos artísticos y culturales. Sus amplios conocimientos como ingeniero en telecomunicaciones, informática, diseño gráfico y otras aptitudes que posee le hacen una parte imprescindible de este proyecto. Ha realizado la proyección, dirección y obra de diferentes proyectos. Además, es gestor cultural y director de Sputnik Radio. Tiene experiencia en diseño y maquetación, en diseño de páginas web y marketing.

Aleli Mirelman

GESTORA CULTURAL

Alelí Mirelman estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona y un Master en Análisis y Gestión de Arte Contemporáneo, además, estudió Cultural Events en Massachusetts School of Arts de Boston.
Está especializada en dinámicas creativas que fomentan la mejora social mediante la creatividad.
Ha sido directora de proyectos que abarcan la co-gestión de proyectos culturales; la genealogía del arte transversal, la tercera ola del feminismo; la sostenibilidad medioambiental y la investigación de dinámicas de aprendizaje desde la creatividad y el pensamiento crítico.

Carolina Hermida

ADMINISTRACIÓN

Nacida en Palma.  Inició sus Estudios de Fotografía, no tardó en meterse en el mundo Audiovisual, al que llegó casi por casualidad de la mano de su mejor amigo, centrando así su carrera en la Producción Televisiva. Con sus inicios en Mallorca, posteriormente su trabajo, la llevaría a vivir nuevas experiencias en Madrid Y Castilla La Mancha, donde llegó a estar al frente del programa considerado “Buque Insignia de la Cadena”.
Tras varios años de vivencias y expèriencias inolvidables, y con nuevas perspectivas en su mente, decidió regresar a la Isla para convertirse en madre, cosa cambió su forma de ver el mundo y terminó ampliando su actividad profesional, adentrándose primero en la Coordinación de Equipos y más tarde asumiendo el reto de la Programación y Producción Cultural al frente de la Dirección del Espacio Trui Teatre, durante 5 años.
Actualmente asume nuevos y diferentes retos y, además de incorporarse al Equipo de Casa Planas, se encuentra junto a sus otros dos socios, al frente de la Programación, las RRSS y la Comunicación, del Proyecto HAPPY MONDAYS LIVE MUSIC.

Claudia Mariño

DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Graduada en Diseño y experta en gestión creativa y graduada en Bellas Artes. Máster en Investigación en Arte y Creación. 

Dossier

Dosier